Programming

( 4 Votes )
GGM White Board โปรแกรมบันทึกการสั่งปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายต้องการสั่งงานปฏิบัติไปยังพนักงานท่านหนึ่ง แล้วต้องการบันทึกการสั่งงานนั้น ๆ ไว้ รวมทั้งความเคลื่อนไหว การโต้ตอบของพนักงานท่านนั้น ๆ ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีการรายงานผลคืนกลับไปยังหัวหน้าฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

( 5 Votes )
GGM List Stock ภายในองค์กรมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการสินค้า แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงรายการสินค้าเช่นเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขคือป้องกันข้อมูลบางส่วนไม่ให้แสดงผล จึงได้พัฒนาโปรแกรมแสดงรายการสินค้าเพื่อดึงข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

( 4 Votes )
GGM Checker โปรแกรมแสดงรายการสินค้า โดยดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นโปรแกรมทำงานเฉพาะต่างหาก โดยจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลว่า มีสินค้าประเภทใดเหลือต่ำกว่าที่กำหนดไว้บ้างและเหลือจำนวนเท่าไหร่ มีระบบ Acception รับทราบรายการสินค้า

อ่านเพิ่มเติม...

( 7 Votes )
GGM List Stock V2เนื่องจากภายในองค์กรมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการสินค้า แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ต้องการ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงรายการสินค้าเช่นเดียวกัน จึงได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงรายการสินค้าต่อยอดจากโปรแกรม GGM List Stock มาเป็นเวอร์ชั่น 2

อ่านเพิ่มเติม...

( 3 Votes )
เขียนโปรแกรม VB โปรแกรมจัดการ การสั่งจองห้องจัดงานเลี้ยงภายในโรงแรม ซึ่งมีหน่วยงานภายในโรงแรมตะวันนาได้ว่าจ้างให้พัฒนาขึ้นมา สำหรับใช้งานในหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะด้าน มีจุดเด่นคือออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม...

( 2 Votes )
โปรแกรม VB BCSum เนื่องจากภายในองค์กร มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการสินค้า และจัดทำรายการบัญชีของบริษัท แต่เนื่องด้วยบางครั้งต้องการเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางอย่างในการพิจารณาข้อมูล ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปขณะนั้นไ่ม่สามารถทำได้ และพนักงานจำต้องทำงานโดยการคีย์ข้อมูล และรวบรวมผลลัพธ์เอง จึงได้พัฒนาโปรแกรม Bc-Sum ขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...