( 7 Votes )
GGM List Stock V2เนื่องจากภายในองค์กรมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการสินค้า แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ต้องการ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงรายการสินค้าเช่นเดียวกัน จึงได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงรายการสินค้าต่อยอดจากโปรแกรม GGM List Stock มาเป็นเวอร์ชั่น 2

ความสามารถของโปรแกรม :

  • ระบบ Login การเข้าใช้งาน
  • กำหนดขอบเขตการแสดงคอลัมน์สำคัญให้กับผู้ใช้งานแต่ละคน
  • เลือกคุณสมบัติการแสดงผลของตารางตามออพชั่นที่เลือกในเมนู
  • ระบบค้นหาตามรหัส แถบสีจะเลื่อนไปยังแถวที่ค้นหาทันที
  • ระบบค้นหาคำเหมือน ใกล้เคียง จะแสดงรายการตามคำค้นหาที่ได้ป้อนไว้
  • คุณสมบัติเฉพาะผู้ดูแล สามารถเข้าถึงการจัดการผู้ใช้ได้
  • คุณสมบัติเฉพาะผู้ดูแล สามารถส่งออกไฟล์ไปยัง Microsoft Excel ได้
  • แสดงสีเปรียบเทียบจำนวนสินค้า ที่แต่ละฝ่ายมีจำนวนไม่ตรงกัน ง่ายต่อการตรวจสอบ
  • บันทึกการนำเข้าสินค้า บันทึกการส่งออกสินค้า
  • บันทึกความเคลื่อนไหวของรายการสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง

Compare Unit
Insert Item
Export Item
Result