( 4 Votes )
GGM White Board โปรแกรมบันทึกการสั่งปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายต้องการสั่งงานปฏิบัติไปยังพนักงานท่านหนึ่ง แล้วต้องการบันทึกการสั่งงานนั้น ๆ ไว้ รวมทั้งความเคลื่อนไหว การโต้ตอบของพนักงานท่านนั้น ๆ ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีการรายงานผลคืนกลับไปยังหัวหน้าฝ่าย

ความสามารถของโปรแกรม :

  • ระบบ Login การเข้าใช้งาน
  • บันทึกรายการที่ได้รับมอบหมาย และ รายการเสนอขอปฏิบัติงาน
  • กำหนดวัน เวลา นัดหมายได้ เพียงแค่คลิกบนปฏิทิน
  • Mark Point แสดงจุดสีแดง วันนัดหมายในแต่ละวัน สะดวกแก่การมอง
  • ระบบโต้ตอบ ฝากข้อความรายการปฏิบัติงาน ของรายการนั้นๆ
  • แสดงข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติม กรณีรายงานถูกแก้ไข หลังจากบันทึกแล้ว
  • แสดงแถบสีในตาราง ระบุสถานะของรายการ ว่างเปล่า/ตอบรับแล้ว/ปิดจ๊อบ
  • ค้นหาประเภทรายการ งานที่มอบหมาย/งานที่เสนอขอปฏิบัติงาน
  • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข สมาชิกผู้ใช้งาน และกำหนดระดับผู้ใช้งาน
  • สั่งพิมพ์รายการ โดยแยกประเภทรายการ มีการกำหนด Code ของรายการนั้น

Main Interface
Edit Schedule
Assign Schedule
Job Description
Printing
Members