publisher
Joomla Groupในบทความที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงการสร้างผู้ใช้งานและการติดต่อไป ในตอนนี้จะกล่าวถึงการกำหนด Group ของ Joomla ซึ่งผมไม่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว เพราะตั้งใจจะแยกเนื้อหาออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งการกำหนด Group และ Level นั้น จะทำให้เราสามารถควบคุมการใช้งานของสมาชิกในการเข้าถึงบทความ หรือลิ้งค์ต่าง ๆ ได้
อ่านเพิ่มเติม...